Katalogerna


Miljöpolicy


Följande punkter är Elfirma GS miljöpolicy:
 
• Vår verksamhet ska påverka omgivningen i minsta möjliga utsträckning inom ramen för vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vid lika kostnader ska det mest miljövänliga alternativet väljas.

• Vi ska genom ständiga förbättringar minska påverkan på miljön. Miljölagar, myndighetskrav och övriga krav är en lägsta nivå för vårt miljöarbete.

• Vi ska hjälpa våra kunder med att effektivisera sin energianvändning.

• Vid upphandling av varor och tjänster ska miljökonsekvenser vägas in. Vi ska sträva efter att våra leverantörer av varor och tjänster lever upp till kraven i denna miljöpolicy.

• Vi ska arbeta med att reducera avfallsmängder och öka återanvändning och återvinning av restprodukter.

• Vi ska sträva efter stort engagemang och kunnande i miljöfrågor hos våra anställda.

• Vi ska ha en öppen dialog med omvärlden om miljöfrågor